Δήλωση Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο/Η κάτωθι υπογράφων ……………………………………………………………………………..(Όνομα και Επώνυμο)

Δηλώνω ότι :

Γνωρίζω, ότι η επιχείρηση με την επωνυμία «……………….», η οποία διαθέτει κατάστημα πωλήσεων προϊόντων εφαρμόζει και συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τόσο τον Ν. 2472/1997 όσο και τον Κανονισμό Ε.Ε 679/2016 σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 25.05.2018.

Γνωρίζω ότι η ………………….., προκειμένου να παρέχει σε μένα ενημερωτικές υπηρεσίες  συλλέγει δεδομένα επικοινωνίας όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμό τηλεφώνου.

Γνωρίζω και έχω ενημερωθεί για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων μου εκ της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Γνωρίζω, αποδέχομαι και επιτρέπω περιστασιακά, η ………………. να επικοινωνεί μαζί μου, για τους κάτωθι λόγους και σκοπούς :

❖ Για να με ενημερώνει μέσω Newsletter για νέα προϊόντα καθώς και για προσφορές σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα:          ΝΑΙ                                       OXI

Εφόσον επιθυμείτε την επικοινωνία για τον ανωτέρω σκοπό, παρακαλούμε επιλέξτε «ΝΑΙ», άλλως θα διακόψουμε κάθε επικοινωνία μαζί σας για τον σκοπό αυτό.

❖ Για να με ενημερώνει τηλεφωνικώς ή/και με SMS για νέα προϊόντα καθώς και για προσφορές σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα:   ΝΑΙ                              ΟΧΙ

Εφόσον επιθυμείτε την επικοινωνία για τον ανωτέρω σκοπό, παρακαλούμε επιλέξτε «ΝΑΙ», άλλως θα διακόψουμε κάθε επικοινωνία μαζί σας για τον σκοπό αυτό.

Παρακαλούμε επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να επικοινωνούμε μαζί σας, δηλώνοντάς μας με ακρίβεια τα προσωπικά σας στοιχεία :

Ηλεκτρονική Διεύθυνση – E-mail …………………………………………………………………………………………………

Κινητό Τηλέφωνο / Μήνυμα κειμένου (SMS)………………………………………………………………………………..

Γνωρίζω ότι αναφορικά με την ενημέρωση / επικοινωνία από την ………………. για τους ανωτέρω σκοπούς έχω το δικαίωμα να τροποποιήσω ή να αποσύρω την συναίνεσή μου οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τις επιλογές δυνατότητας διαγραφής, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………..

Υπογράφοντας την παρούσα δήλωση αναγνωρίζω ότι η ……………………. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα μόνο με τη συναίνεσή μου και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συναινώ με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Υπογραφή: ____________________________ Ονοματεπώνυμο : ____________________________

Ημερομηνία: ____________________________